1. INLEIDING

De verwerking van persoonsgegevens (hierna de « gegevens »), voorwerp van onderhavige privacy verklaring, is onderworpen aan het Belgische recht, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna genoemd “de privacywetgeving”).

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van alle personen die postuleren bij Lexus.

 

 1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS:

Toyota BELGIUM NV, met maatchappelijke zetel te  1932 Zaventem

Ondernemingsnummer : 043 425 770  – RPR Brussel

Hierna genoemd « Toyota »

 

 1. WIE KAN U CONTACTEREN VOOR VRAGEN OF VERZOEKEN ?

Indien u een vraag of een verzoek met betrekking tot uw rechten hebt, kan u contact opnemen met de personeelsafdeling, meer bepaald met Dhr. Eric Hereman.

Tel : +32 2 386 72 46

Email : eric.hereman@toyota.be

 

 1. WELKE ZIJN DE CATEGORIEEN VAN VERWERKTE GEGEVENS ?

Wij kunnen hiernavolgende categorieën van gegevens verwerken. We houden hierbij evenwel steeds rekening met het principe van de dataminimisatie zodat we enkel die gegevens verwerken die nodig zijn voor de nagestreefde doelstelling.

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum
 • Adres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mail
 • V. eventueel met bijgevoegde foto, studies, talenkennis, rijbewijs
 • Opleidingen
 • Functie voor dewelke werd gepostuleerd
 • desgevallend, of u al dan niet houder bent van een arbeidskaart en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER).
 • Eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in verband met de uitoefening van de job;

 

 1. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS EN op WELKE RECHTSGROND berust de verwerking ervan ?

Op basis van ons gerechtvaardigd belang, met het oog op het voeren van een goed personeelsbeleid (rechtsgrond: art. 6f van de privacywetgeving) gebruiken wij uw gegevens voor volgende doeleinden :

 • Voor het evalueren van uw kandidatuur
 • Voor het aanleggen van een wervingsreserve.

 

 1. KUNNEN UW GEGEVENS AAN DERDEN WORDEN DOORGEGEVEN?

Uw gegevens kunnen enkel aan derden worden doorgegevens in de hiernavolgende gevallen :

 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacy verklaring ;
 • Aan externe ondernemingen die bepaalde diensten leveren voor rekening van Toyota, bv. recruteringsbureaus, consultants... deze ondernemingen mogen uw gegevens slechts gebruiken binnen de strikte grenzen van onze instructies en zijn aan strikte confidentialiteits- en beveiligingsverplichtingen onderworpen.
 • Aan overheidsdiensten, administraties of officiële instanties (: de FOD Financiën, de RSZ, de Pensioendienst, de Nationale Bank, het Belgisch Staatsblad, …) aan wie wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens door te geven.

 

 1. OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte

 

 1. HOELANG BEWAART Toyota UW GEGEVENS ?

Tenzij de wetgeving anders bepaalt (bv. in verband met naleving van wetgeving inzake gelijke kansen op het werk), worden de gegevens van sollicitanten maximaal 5 jaar bewaard na uw sollicitatie. Deze termijn kan eventueel verlengd worden mits uw voorafgaandelijke toestemming.

 

 1. HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS ?

Wij hebben een reeks technische en organisatorische maatregelen in plaats gesteld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens. Deze maatregelen werden genomen, rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de mogelijke risico’s voor uw privé-leven en de ermee gepaard gaande kosten en zijn in overeenstemming met de huidige normen en gangbare praktijken binnen de sector.

De toegang tot uw gegevens is exclusief voorbehouden aan zorgvuldig geselecteerde personeelsleden die op de hoogte moeten zijn van deze gegevens. Deze personeelsleden zijn zich ervan bewust dat ze met vertrouwelijke persoonsgegevens werken.

 

 1. WELKE RECHTEN HEBT U ? HOE KUNT U ZE UITOEFENEN ?

Uw recht van toegang en verbetering:

Conform de privacywetgeving en na voorafgaandelijk schriftelijk verzoek, hebt uw recht op toegang tot uw gegevens. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht op bezwaar:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, in alle gevallen waarin we uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang verwerken.

Uw recht om vergeten te worden:

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet.

Uw recht op beperking van de verwerking:

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens:

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling

Uitoefening van uw rechten:

U dient uw rechten via een schriftelijke aanvraag uit te oefenen. U kan uw aanvraag richten naar adres vermeld onder punt 3.

Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u om ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan commission@privacycommission.be.

Wij kunnen onderhavige privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen, bv. ingeval van wijziging aan de toepasselijke wetgeving.

Laatste update : version 1.0. van 06/05/2018